Næringsalliansen i Trøndelag krever innføring av kraftigere virkemiddelpakker

Vi får mange tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter på at det er fortvilende at det innføres strenge restriksjoner uten at det samtidig fremlegges tydelige tiltakspakker, slik at næringslivet har et bedre grunnlag for å fatte beslutninger om hvordan de best skal kunne drive under de nye restriksjonene.

Til
Næringsminister
Finansminister
Kulturminister
Næringskomiteens medlemmer Finanskomiteens medlemmer
Familie- og kulturkomiteens medlemmer Stortingsrepresentanter fra Trøndelag Nye restriksjoner i desember 2021 krever innføring av kraftigere virkemiddelpakker

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.
 

De nasjonale koronatiltakene som nå gjelder fra og med 9. desember får umiddelbare konsekvenser for servering, kultur og reiseliv, og de ansatte i disse virksomhetene. At folk nå skal holde seg på hjemmekontor vil også slå negativt ut for en god del av handelsaktørene. Med strenge nasjonale tiltak må staten igjen raskt få på plass ordninger som bidrar til å bevare ellers levedyktige bedrifter og arbeidsplasser.
 

At tiltak innføres på kort varsel og at det går lang tid fra pressekonferanse til forskriften er å finne på lovdata, skaper utfordringer for aktørene med å tilpasse seg tiltakene innen tidspunkt for ikrafttredelse. At tiltak som bordservering og krav om sitteplasser også innføres midt i åpningstiden til mange serveringsvirksomheter bør unngås for fremtiden.
 

Vi får mange tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter på at det er fortvilende at det innføres strenge restriksjoner uten at det samtidig fremlegges tydelige tiltakspakker, slik at næringslivet har et bedre grunnlag for å fatte beslutninger om hvordan de best skal kunne drive under de nye restriksjonene.
 

Det er dessverre blitt svært uforutsigbart å jobbe innen serveringsbransjen og kulturfeltet. Mye tyder på at perioder med restriksjoner som følge av nye virusvarianter fremdeles vil være en del av hverdagen i lang tid fremover. Våre medlemmer uttrykker stor bekymring for om de ansatte som nå igjen sendes ut i permittering i det hele tatt vil komme tilbake. Og hvordan skal en klare å rekruttere nye medarbeidere inn, gitt at usikkerheten for om jobben du tilbys i dag er der neste uke?
 

Flere vil nå også ha problemer med å få betalt sine skatteinnbetalinger, på grunn av en utfordrende likviditetssituasjon.
 

Her er Næringsalliansens innspill:

 • Den tidligere statlige kompensasjonsordningen med dekning av faste uunngåelige kostnader må utvides slik at flere kostnader blir regnet med, eksempelvis:
  • Tap på varelager som følge av at bedriftene ikke har annet valg enn å stenge ned som følge av restriksjoner. Eksempelvis er det per nå ikke skjenkestopp, men så store begrensinger på driften på grunn av redusert skjenketid og krav om bordservering at drift for mange i bransjen er umulig.
  • Kostnader til smitteverntiltak.
  • Minimumsbemanning for å holde bedriften i live når den er nedstengt.
  • Ordningen må også omfatte enkeltpersonforetak.
  • Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering må også regnes som fast kostnad, og dermed dekkes av ordningen.
 • Arbeidsgiverperiode ved koronarelatert sykefravær bør i sin helhet dekkes av staten,

  alternativt inngå i kompensasjonsordningen.

 • Arbeidstakere som nå blir permittert må gis 100% lønn, slik det ble gjort i mars 2020.

 • Det må også sikres at ansatte nå ikke må sies opp på grunn av at maksimal

  permitteringsperiode er nådd.

 • Det er et ønske om lønnskompensasjonsordning slik at bedriftene kan holde flere ansatte i

  arbeid, tilby kompetansehevende tiltak,. etc. fremfor å permittere.

 • Arrangører som nå igjen må kansellere planlagte arrangementer på svært kort varsel må få

  dekket sine tap.

 • Frister for innbetaling av skatter og avgifter må flytte frem i tid.

 • Renten på utsatte skatteinnbetalinger må settes ned og nedbetalingsperioden må forlenges.

 • Det er viktig at man fra Stortingets side også kommer med signaler på skatte- og

  avgiftsregimet for de særdeles utsatte bransjene. Mye egenkapital er tapt siden mars 2020,

  og det trengs hjelp til å bygge opp igjen solide bedrifter.

 • Det må raskt komme på plass en løsning for de levedyktige virksomhetene som faller

  utenfor den statlige kompensasjonsordningen, eksempelvis oppstartsbedrifter som ikke har hatt pluss i sine regnskap. Disse kan ikke kun håndteres via midler tilført kommunene, da praksis for fordeling av de kommunale midler er svært ulik fra kommune til kommune.

 • Tiltaksmidler som overføres direkte til kommunene må styrkes betraktelig. De 1200 millionene som ble presentert fra Regjeringen er dessverre langt fra nok til å kompensere for de tap bedriftene nå må ta.
 • Tiltaksmidler til kommunene må også innrettes slik at de treffer bedre de virksomheter som ikke treffes godt nok av andre statlige virkemidler.


Med vennlig hilsen, Næringsalliansen for Trøndelag